Logo Search packages:      
Sourcecode: joe version File versions  Download package

umath.c

/*
 *  Math
 *  Copyright
 *     (C) 1992 Joseph H. Allen
 *
 *  This file is part of JOE (Joe's Own Editor)
 */
#include "config.h"
#include "types.h"

#include <stdio.h>
#include <string.h>

#include "b.h"
#include "pw.h"
#include "utils.h"
#include "vs.h"
#include "utf8.h"
#include "charmap.h"
#include "w.h"

unsigned char *merr;

static RETSIGTYPE fperr(int unused)
{
   if (!merr) {
      merr = US "Float point exception";
   }
   REINSTALL_SIGHANDLER(SIGFPE, fperr);
}

struct var {
   unsigned char *name;
   int set;
   double val;
   struct var *next;
} *vars = NULL;

static struct var *get(unsigned char *str)
{
   struct var *v;

   for (v = vars; v; v = v->next) {
      if (!strcmp(v->name, str)) {
         return v;
      }
   }
   v = (struct var *) joe_malloc(sizeof(struct var));

   v->set = 0;
   v->next = vars;
   vars = v;
   v->name = (unsigned char *)strdup((char *)str);
   return v;
}

unsigned char *ptr;
struct var *dumb;

static double expr(int prec, struct var **rtv)
{
   double x = 0.0;
   struct var *v = NULL;

   while (*ptr == ' ' || *ptr == '\t') {
      ++ptr;
   }
   if ((*ptr >= 'a' && *ptr <= 'z') || (*ptr >= 'A' && *ptr <= 'Z')
     || *ptr == '_') {
      unsigned char *s = ptr, c;

      while ((*ptr >= 'a' && *ptr <= 'z')
          || (*ptr >= 'A' && *ptr <= 'Z')
          || *ptr == '_' || (*ptr >= '0' && *ptr <= '9')) {
         ++ptr;
      }
      c = *ptr;
      *ptr = 0;
      v = get(s);
      x = v->val;
      *ptr = c;
   } else if ((*ptr >= '0' && *ptr <= '9') || *ptr == '.') {
      sscanf((char *)ptr, "%lf", &x);
      while ((*ptr >= '0' && *ptr <= '9') || *ptr == '.' || *ptr == 'e' || *ptr == 'E')
         ++ptr;
   } else if (*ptr == '(') {
      ++ptr;
      x = expr(0, &v);
      if (*ptr == ')')
         ++ptr;
      else {
         if (!merr)
            merr = US "Missing )";
      }
   } else if (*ptr == '-') {
      ++ptr;
      x = -expr(10, &dumb);
   }
   loop:
   while (*ptr == ' ' || *ptr == '\t')
      ++ptr;
   if (*ptr == '*' && 5 > prec) {
      ++ptr;
      x *= expr(5, &dumb);
      goto loop;
   } else if (*ptr == '/' && 5 > prec) {
      ++ptr;
      x /= expr(5, &dumb);
      goto loop;
   } else if (*ptr == '+' && 4 > prec) {
      ++ptr;
      x += expr(4, &dumb);
      goto loop;
   } else if (*ptr == '-' && 4 > prec) {
      ++ptr;
      x -= expr(4, &dumb);
      goto loop;
   } else if (*ptr == '=' && 2 >= prec) {
      ++ptr;
      x = expr(2, &dumb);
      if (v) {
         v->val = x;
         v->set = 1;
      } else {
         if (!merr)
            merr = US "Left side of = is not an l-value";
      }
      goto loop;
   }
   *rtv = v;
   return x;
}

double calc(BW *bw, unsigned char *s)
{
   double result;
   struct var *v;
   BW *tbw = bw->parent->main->object;

   v = get(US "top");
   v->val = tbw->top->line + 1;
   v->set = 1;
   v = get(US "lines");
   v->val = tbw->b->eof->line + 1;
   v->set = 1;
   v = get(US "line");
   v->val = tbw->cursor->line + 1;
   v->set = 1;
   v = get(US "col");
   v->val = tbw->cursor->col + 1;
   v->set = 1;
   v = get(US "byte");
   v->val = tbw->cursor->byte + 1;
   v->set = 1;
   v = get(US "height");
   v->val = tbw->h;
   v->set = 1;
   v = get(US "width");
   v->val = tbw->w;
   v->set = 1;
   ptr = s;
   merr = 0;
   up:
   result = expr(0, &dumb);
   if (!merr) {
      while (*ptr == ' ' || *ptr == '\t') {
         ++ptr;
      }
      if (*ptr == ';') {
         ++ptr;
         while (*ptr == ' ' || *ptr == '\t') {
            ++ptr;
         }
         if (*ptr) {
            goto up;
         }
      } else if (*ptr) {
         merr = US "Extra junk after end of expr";
      }
   }
   return result;
}

/* Main user interface */
static int domath(BW *bw, unsigned char *s, void *object, int *notify)
{
   double result = calc(bw, s);

   if (notify) {
      *notify = 1;
   }
   if (merr) {
      msgnw(bw->parent, merr);
      return -1;
   }
   vsrm(s);
   joe_snprintf_1((char *)msgbuf, JOE_MSGBUFSIZE, "%G", result);
   if (bw->parent->watom->what != TYPETW) {
      binsm(bw->cursor, sz(msgbuf));
      pfwrd(bw->cursor, strlen((char *)msgbuf));
      bw->cursor->xcol = piscol(bw->cursor);
   } else {
      msgnw(bw->parent, msgbuf);
   }
   return 0;
}

B *mathhist = NULL;

int umath(BW *bw)
{
   joe_set_signal(SIGFPE, fperr);
   if (wmkpw(bw->parent, US "=", &mathhist, domath, US "math", NULL, NULL, NULL, NULL, locale_map)) {
      return 0;
   } else {
      return -1;
   }
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index